- -

Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia). Alternativa Norte. Diseño geométrico y del firme

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia). Alternativa Norte. Diseño geométrico y del firme

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pérez Zuriaga, Ana María es_ES
dc.contributor.advisor Camacho Torregrosa, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author Cervera Martínez, Guillem es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-08T14:36:48Z
dc.date.available 2016-09-08T14:36:48Z
dc.date.created 2016-06-21
dc.date.issued 2016-09-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/69127
dc.description.abstract [EN] The aim of that Final Degree Project is trying to undertake the road construction issue with all the knowledge acquired during the Civil Engineering Grade. Is pretended to give a overall approach to the CV-35 variant project near Chelva, at the province of Valencia, which has the aim to pull out the traffic from the center of the town, specially the heavy traffic because of its issues caused there. The document is structured similarly as a construction project, but with the approach of basic studies in great detail. The first part introduces all the project and its objectives, and the next part includes the alternative¿s memory, with all the annexes and planes. The project¿s working method has been based on group division of students into the proposed alternatives, which have developed their proposal as a single project, doing on-site visits, groupal meetings and seminars, and also the individual work. This document is included into the north alternative, and consists of geometrical design of the variant, design of the road surface and pavement, traffic study of the CV-35 and road safety study for the proposed variant. There are also included all the planes to delineate all the mentioned points. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu del present Treball de Fi de Grau és tractar d'escometre la problemàtica del projecte de construcció d'una carretera mitjançant els coneixements adquirits durant els estudis de Grau en Enginyeria Civil i Grau en Enginyeria d'Obres Públiques. Es pretén donar un enfoc global al projecte de la variant de la carretera CV-35 al seu pas per Chelva, a la província de València, el qual té l'objectiu d'extraure el trànsit de l'interior del municipi i la problemàtica causada principalment pels vehicles pesats. El document s'estructura de forma similar a la d'un projecte de construcció, però sota el prisma d'uns estudis bàsics amb notable profunditat; amb una primera part introductòria del treball i els objectius, per a després passar a la memòria de la alternativa proposada amb els seus annexos y plànols. La metodologia de treball s'ha basat en la divisió en grups d'alumnes segons les alternatives proposades, els quals han desenvolupat la seua proposta com un únic projecte, realitzant visites de camp, tallers grupals i seminaris, a més del treball individual. Aquest document es troba inscrit a l'alternativa nord, i inclou el disseny geomètric de la variant, el disseny del ferm, l'estudi del trànsit de la CV-35 i l'estudi de la seguretat vial del traçat projectat, així com els plànols necessaris per a concretar aquests aspectes. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo del presente Trabajo de Final de Grado es tratar de acometer la problemática del proyecto de construcción de una carretera a través de todos los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado en Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería de Obras Públicas. Se pretende dar un enfoque global al proyecto de la variante de la carretera CV-35 a su paso por Chelva, en la provincia de Valencia, el cual tiene por objetivo extraer el tráfico del interior del municipio y la problemática causada principalmente por los vehículos pesados. El documento se estructura de forma similar a un proyecto de construcción, pero bajo el prisma de unos estudios básico con bastante profundidad; con una primera parte introductoria del trabajo y sus objetivos, para después pasar a la memoria de la alternativa propuesta con sus anejos y planos. La metodología de trabajo se ha basado en la división en grupos de alumnos según las alternativas propuestas, los cuales han desarrollado su propuesta como un único proyecto, realizando visitas de campo, talleres grupales y seminarios, además del trabajo individual. Este documento se encuentra inscrito en la alternativa norte, e incluye el diseño geométrico de la variante, el diseño del firme, el estudio del tráfico de la CV-35 y el estudio de la seguridad vial del trazado proyectado, así como los planos necesarios para concretar estos aspectos. es_ES
dc.format.extent 29 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Project es_ES
dc.subject Multidisciplinary es_ES
dc.subject Variant es_ES
dc.subject Projecte es_ES
dc.subject CV-35 es_ES
dc.subject Variante es_ES
dc.subject Chelva es_ES
dc.subject Proyecto es_ES
dc.subject Multidisciplinar es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia). Alternativa Norte. Diseño geométrico y del firme es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cervera Martínez, G. (2016). Estudios para la redacción del Proyecto Básico de la variante de la carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia). Alternativa Norte. Diseño geométrico y del firme. http://hdl.handle.net/10251/69127. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record