- -

Realització d'una peça audiovisual per a l'enteniment de la competència transversal “innovació, creativitat i emprenedoria (CT-4)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Realització d'una peça audiovisual per a l'enteniment de la competència transversal “innovació, creativitat i emprenedoria (CT-4)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Lloret Mauri, Jaime es_ES
dc.contributor.author Chilet Murgui, Irene es_ES
dc.date.accessioned 2016-10-04T12:33:31Z
dc.date.available 2016-10-04T12:33:31Z
dc.date.created 2016-07-19
dc.date.issued 2016-10-04 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/71129
dc.description.abstract El present treball final de màster tracta sobre la realització d'una peça audiovisual sobre la competència transversal innovació, creativitat i emprenedoria. A aquest vídeo s'expliquen els conceptes d'aquesta competència, i es donen frases motivadores per als alumnes. Primerament es realitza un estudi teòric sobre les competències transversals, així com del projecte institucional de les competències transversals UPV. S'expliquen els diferents tipus de competències, tant genèriques com específiques. Per acabar s'analitza i s'enumera el material de suport ja existent d'aquest projecte. Es du a terme l'elaboració del guió, l'enregistrament de les imatges, i la posterior edició. També la creació i l'animació de textos i gràfics que seran inclosos al vídeo elaborat. Per tant, per a la seua realització s'utilitzen diferents programes com són: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop i Adobe Media Encore. La finalitat d'aquest material de suport és que siga publicat al portal de les competències transversals i que puga l'alumnat el puga fer servir com a material de suport per tal de superar aquesta competència a la seua carrera universitària. es_ES
dc.description.abstract This final project for master is a study of making of an audiovisual work about the transversal competence, innovation, creativity and entrepreneurship. This video explaines the transversal concept in addition to motivational phrases for students. Firstly a study is done about the transversal competences, and of the UPV institutional project about transversal competences. The diferent competences are explained, both generic and specific . Finally the existing material support was analyzed and listed The script is written, the filming of the images and the subsequent edition. Animated texts and graphics were created for this video. In the making of this video diferent porgrames were used, such as: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop and Adobe Media Encore. The aim of this suport material is that it is published at the transversal competencies website so that students can use this suport material to help them accomplisch this competence in their university degree es_ES
dc.format.extent 41 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Competencias transversales es_ES
dc.subject Creativitat es_ES
dc.subject Innovació es_ES
dc.subject Emprenedoria es_ES
dc.subject Audiovisual contents es_ES
dc.subject Video edition es_ES
dc.subject Entrepreneurship es_ES
dc.subject Innovation es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA TELEMATICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Postproducción Digital-Màster Universitari en Postproducció Digital es_ES
dc.title Realització d'una peça audiovisual per a l'enteniment de la competència transversal “innovació, creativitat i emprenedoria (CT-4) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions es_ES
dc.description.bibliographicCitation Chilet Murgui, I. (2016). Realització d'una peça audiovisual per a l'enteniment de la competència transversal “innovació, creativitat i emprenedoria (CT-4). http://hdl.handle.net/10251/71129 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 46757 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record