- -

Ús de tecnologies no convencionals de depuració d'aigües residuals per a un municipi de 6.000 habitants equivalents (Xeraco). Estudi comparatiu amb la instal·lació actual

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Ús de tecnologies no convencionals de depuració d'aigües residuals per a un municipi de 6.000 habitants equivalents (Xeraco). Estudi comparatiu amb la instal·lació actual

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor González Romero, Juan Andrés es_ES
dc.contributor.advisor Mengual Cuquerella, Jesús es_ES
dc.contributor.author Baldoví Royo, Eva es_ES
dc.date.accessioned 2016-10-24T08:34:49Z
dc.date.available 2016-10-24T08:34:49Z
dc.date.created 2016-09-14
dc.date.issued 2016-10-24 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/72644
dc.description.abstract L’aigua és un recurs essencial per a la vida, i actualment, és un dels recursos naturals més utilitzats per la humanitat. Quasi la totalitat de les activitats humanes utilitzen aigua en els seus procediments, i són aquestes activitats les que contaminen les pròpies aigües. Avui en dia, per a reduir aquests problemes de contaminació, s’utilitzen les estacions depuradores d’aigües residuals convencionals. Desafortunadament, aquestes són molt cares (energètica i econòmicament). En aquest projecte s’ha estudiat l’eficàcia que podría assolir un sistema de depuració no convencional “ecològic” per contrarrestar les emissions ambientals de les convencionals EDARs i reduir els seus costos de construcció i execució per a poblacions i inclòs ciutats menudes. Es tracta de fitodepuració: basada en macròfites; amb capacitat de reduir la càrrega de matèria orgànica en suspensió, fòsfor, nitrogen o metalls pesats, que són els elements que més habitualment contaminen les nostres aigües. Finalment, s’ha pogut concloure que tot i que existeixen nombrosos estudis que demostren la gran capacitat de depuració de diferents espècies de plantes, existeixen avui en dia encara moltes incerteses que necessàriament cal seguir investigant per poder usar aquestes innovadores depuradores d’una manera realment efectiva. es_ES
dc.description.abstract The water is a resource essential for the life, and currently, is one of those resources natural more used by the humanity. Almost all human activities used water in its procedures, and are these activities which pollute the waters. Today, to reduce these pollution problems, using conventional waste water treatment stations. Unfortunately, these are very expensive (energy and economically). In this project has studied the efficacy that could reach a non-conventional treatment system "eco-friendly" to offset the conventional Wwtps environmental emissions and reduce their costs of construction and execution for towns and even small towns. It's fito-depuration: based on Macrophytes; capable of reducing the load of organic matter in suspension, phosphorus, nitrogen, or heavy metals, which are the elements that most commonly contaminate our waters. Finally, it has been concluded although there are numerous studies showing the power of purification of different species of plants, there are nowadays still many uncertainties that necessarily needs to be further investigated in order to use these innovative wastewater treatment in a really effective way. es_ES
dc.format.extent 49 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Macròfites es_ES
dc.subject Tecnologia de l'aigua es_ES
dc.subject Tractament d'aigües residuals es_ES
dc.subject Urban wastewater treatment es_ES
dc.subject Depuración de aguas es_ES
dc.subject Calidad del agua es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE es_ES
dc.subject.other Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals es_ES
dc.title Ús de tecnologies no convencionals de depuració d'aigües residuals per a un municipi de 6.000 habitants equivalents (Xeraco). Estudi comparatiu amb la instal·lació actual es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Baldoví Royo, E. (2016). Ús de tecnologies no convencionals de depuració d'aigües residuals per a un municipi de 6.000 habitants equivalents (Xeraco). Estudi comparatiu amb la instal·lació actual. http://hdl.handle.net/10251/72644 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\45629 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record