- -

Influència de la immersió lingüística en la competència lectora. Estudi de tres models d'aprenentatge en la realitat plurilingüe valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Influència de la immersió lingüística en la competència lectora. Estudi de tres models d'aprenentatge en la realitat plurilingüe valenciana

Show full item record

Ruiz Gómez, ÁR.; Ballester-Roca, J. (2017). Influència de la immersió lingüística en la competència lectora. Estudi de tres models d'aprenentatge en la realitat plurilingüe valenciana. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas. 12:125-135. doi:10.4995/rlyla.2017.6725.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85867

Files in this item

Item Metadata

Title: Influència de la immersió lingüística en la competència lectora. Estudi de tres models d'aprenentatge en la realitat plurilingüe valenciana
Secondary Title: Influence of language immersion in the reading comprehesion. Study of three learning models in the plurilingual valencian reality
Author: Ruiz Gómez, Álvaro R. Ballester-Roca, Josep
Issued date:
Abstract:
[EN] Throughout the last twenty years, the implementation of bilingual programmes in the Autonomous Region of Valencia has produced diverse results. This calls for an in-depth research to ascertain the actual impact ...[+]


[CA] L’aplicació dels programes bilingües al País Valencià al llarg dels últims vint anys ha estat una tasca amb resultats diversos que reclamen un estudi seriós de l’impacte produït en l’alumnat. La creença de que ...[+]
Subjects: Bilingüisme , Plurilingüisme , Immersió lingüística , Aprenentatge de llengües , Competència lectora , Bbilingualism , Multilingualism , Language immersion , Language learning , Reading ability
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas. (issn: 1886-2438 ) (eissn: 1886-6298 )
DOI: 10.4995/rlyla.2017.6725
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://doi.org/10.4995/rlyla.2017.6725
Type: Artículo

References

Baker, C. (1997). Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo. Madrid: Cátedra.

Baldaquí, J. M. (2003). Avaluació sociolingüística dels programes valencians d'ensenyament bilingüe. V. Martines (coord.) Llengua, societat i ensenyament. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Ballester, J. (2015). La formación lectora i literaria. Barcelona: Graó. [+]
Baker, C. (1997). Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo. Madrid: Cátedra.

Baldaquí, J. M. (2003). Avaluació sociolingüística dels programes valencians d'ensenyament bilingüe. V. Martines (coord.) Llengua, societat i ensenyament. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Ballester, J. (2015). La formación lectora i literaria. Barcelona: Graó.

Bueno, V. (1995). Bilingüisme i educació a la Comunitat Valenciana (Tesi doctoral). València: Universitat de València.

Cenoz, J., Genesee, F. (1998). Beyond Bilingualism: Multilingualism and Multilingual Education. Clevedon: Multilingual Matters.

Cummins, J. (1976). "The influence of bilingualism on cognitive growth: A synthesis of research findings and explanatory hypotheses". Working Papers on Bilingualism, 9: 1-43.

Cummins, J. (1978). "Educational implications of mother tongue maintenance in minority-language groups". The Canadian Modern Language Review, 34: 395-416.

Cummins, J. (1983). Interdependencia lingüística y desarrollo educativo de los niños bilingües. Infancia y Aprendizaje, 6(21), 37-68. doi:10.1080/02103702.1983.10821962

Diez, I. (1995). Nivells lingüístics en els alumnes del tercer cicle d'EGB a la Comunitat Valenciana (Tesi doctoral). València: Universitat de València.

Domenech, J. L. (1990). Avaluació i seguiment del valencià com a llengua vehicular d'ensenyament (Tesi doctoral). València: Universitat de València.

Doménech, J. L. (2009). "Estudis i investigacions sobre la introducció del valencià a l'ensenyament". Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 12/1: 45-63.

Genesee, F., Tucker, G. R. (1990). Educación bilingüe. En Husen Postlethwaite, Enciclopedia internacional de la educación, MEC-Vicens Vives, vol.1, 634

Genesse, F. (1995). The Canadian Second Language Immersion Program. Garcia, O. & Baker, C. (eds.) Policy and Practice in Bilingual Education: A Reader extending the Foundation. Clevendon: Multilingual Matters.

Huguet, A., Madariaga, J. (2005). Fundamentos en educación bilingüe. Bilbao: Universitat del País Basc.

Peal, E., & Lambert, W. E. (1962). The relation of bilingualism to intelligence. Psychological Monographs: General and Applied, 76(27), 1-23. doi:10.1037/h0093840

Lambert, W. E. (1974). "A Canadian Experiment in the Developement of bilingual competence". Canadian Modern Language Review, 31/2: 108-116.

Pascual, V. (2006). El tractament de les llengües en un model d'educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. València: Generalitat Valenciana.

Pascual, V. (2008). Components i organització d'una unitat amb un tractament integrat de llengua i contigut en una L2. Caplletra, 45: 121-152.

Pascual, V. (2011). Un model d'educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià. Valencia: Generalitat Valenciana.

Pascual, V., Sala, V. (1996). "Escola i política lingüística al País Valencià". Temps d'educació, 16: 195-219.

Ruiz Bikandi, U. (2012). "El plurilingüismo visto desde los documentos europeos: una mirada crítica". Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 60: 65-76

Signoret, A. (2003). "Bilingüismo y cognición: ¿Cuándo iniciar el bilingüismo en el aula?" Perfiles Educativos, 25/102: 6-21.

[-]

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record