- -

Configuració de seguretat perimetral en una xarxa domèstica utilitzant projectes open source

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Configuració de seguretat perimetral en una xarxa domèstica utilitzant projectes open source

Show full item record

Bono Aguilar, R. (2017). Configuració de seguretat perimetral en una xarxa domèstica utilitzant projectes open source. http://hdl.handle.net/10251/86957

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/86957

Files in this item

Item Metadata

Title: Configuració de seguretat perimetral en una xarxa domèstica utilitzant projectes open source
Author: Bono Aguilar, Rafael
Director(s): Lloret Mauri, Jaime
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions
Read date / Event date:
2017-07-20
Issued date:
Abstract:
Amb aquest treball, s’intentarà donar una visibilitat de la senzillesa amb la que qualsevol usuari amb coneixements de xarxa pot configurar la seva pròpia xarxa securitzada al seu propi entorn domèstic, així com realitzar ...[+]


Configuration of a home network with services published to the Internet, protected with perimeter security elements such as an IDS / IPS, a Firewall which would be correlated in an open source SIEM, where we can see the ...[+]


Configuración de una red doméstica con servicios publicados a Internet, protegida con elementos de seguridad perimetral tales como un IDS/IPS, un Firewall y todo ello correlado en un SIEM open source, donde podremos ver ...[+]
Subjects: perimeter security , open source , networking , Seguridad perimetral , redes
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen-Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record