- -

Estudio de soluciones para la ampliación del puerto de Veracruz (México). Estudio de soluciones del muelle norte de contenedores

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de soluciones para la ampliación del puerto de Veracruz (México). Estudio de soluciones del muelle norte de contenedores

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor González Escrivá, José Alberto es_ES
dc.contributor.advisor Serra Peris, José Cristobal es_ES
dc.contributor.author Fuentes Campos, Rafael es_ES
dc.date.accessioned 2018-01-11T17:47:33Z
dc.date.available 2018-01-11T17:47:33Z
dc.date.created 2017-12-21
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/94553
dc.description.abstract [EN] The target of this Study of Solutions is to define and value economically the works for the expansion of the Port of Veracruz (Mexico), specifically for the construction of the North Container Terminal. The extension is intended to supply the demands of the central region of the country regarding terms of export and import of goods by sea. This refers to the objective of maintaining the macroeconomic situation of the country, developing strategic sectors and above all having a transport infrastructure that is reflected in less costs to carry out economic activity. Currently, the movement of cargo in the port area shows an increase in the average annual growth rate of 16.4% and in the present decade there have been worrying signs of congestion. This Study starts with the analysis of the documentation of the Base Project to technically and economically improve the solution adopted for the expansion of the port. Once the different proposed solutions have been exposed, the one that is most advantageous is chosen according to different economic, constructive and environmental criteria, which is subsequently developed through the necessary calculations that justify its design. Finally, an approximate economic evaluation of the construction works of the container dock is carried out to have a general idea of the economic cost involved. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu d'aquest Estudi de Solucions es definir i valorar econòmicament les obres per a l¿ampliació del Port de Veracruz (Mèxic), concretament per a la construcció de la Terminal Nord de Contenidors. Amb l'ampliació es pretén abastir les demandes de la regió central del país en quan a termes d'exportació i importació de mercaderies per via marítima es refereix. Açò atén a l'objectiu de mantenir l'estabilitat macroeconòmica del país, desenvolupar sectors estratègics i sobre tot comptar amb una infraestructura de transport que es veja reflectida en menys costos per a realitzar l'activitat econòmica. Actualment, el moviment de càrrega en el recinte portuari presenta un increment en la taxa mitjana de creixement anual del 16,4% y en la present dècada s'han observat preocupants signes de congestió. Aquest Estudi part de l'anàlisi de la documentació del Projecte Base per tal de millorar tècnica i econòmicament la solució adoptada per a l¿ampliació del port. Una vegada exposades les diferents solucions proposades, es tria la que és més avantatjosa en funció de diferents criteris econòmics, constructius i mediambientals, la qual es desenvolupa posteriorment mitjançant els càlculs necessaris que justifiquen el seu disseny. Finalment, es realitza una valoració econòmica aproximada de les obres de construcció del moll de contenidors per així tindre una noció general del cost econòmic que suposen. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo de este Estudio de Soluciones es definir y valorar económicamente las obras para la ampliación del Puerto de Veracruz (México), concretamente para la construcción de la Terminal Norte de Contenedores. Con la ampliación se pretende abastecer las demandas de la región central del país en cuanto a términos de exportación e importación de mercancías por vía marítima se refiere. Esto atiende al objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica del país, desarrollar sectores estratégicos y sobre todo contar con una infraestructura de transporte que se vea reflejada en menos costes para realizar la actividad económica. Actualmente, el movimiento de carga en el recinto portuario presenta un incremento en la tasa media de crecimiento anual del 16,4% y en la presente década se han observado preocupantes signos de congestionamiento. Este Estudio parte del análisis de la documentación del Proyecto Base con el fin de mejorar técnica y económicamente la solución adoptada para la ampliación del puerto. Una vez expuestas las diferentes soluciones propuestas, se elige la que es más ventajosa en función de distintos criterios económicos, constructivos y medioambientales, la cual se desarrolla posteriormente mediante los cálculos necesarios que justifican su diseño. Finalmente, se realiza una valoración económica aproximada de las obras de construcción del muelle de contenedores para así tener una noción general del coste de económico que suponen. es_ES
dc.format.extent 28 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Dock es_ES
dc.subject Container es_ES
dc.subject Study es_ES
dc.subject Solutions es_ES
dc.subject Port es_ES
dc.subject Moll es_ES
dc.subject Contenidors es_ES
dc.subject Mèxic es_ES
dc.subject Estudi es_ES
dc.subject Solucions es_ES
dc.subject Puerto es_ES
dc.subject Muelle es_ES
dc.subject Contenedores es_ES
dc.subject Veracruz es_ES
dc.subject México es_ES
dc.subject Estudio es_ES
dc.subject Soluciones es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de soluciones para la ampliación del puerto de Veracruz (México). Estudio de soluciones del muelle norte de contenedores es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fuentes Campos, R. (2017). Estudio de soluciones para la ampliación del puerto de Veracruz (México). Estudio de soluciones del muelle norte de contenedores. http://hdl.handle.net/10251/94553 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record