- -

Pràctiques curatorials contemporànies: l'hegemonia del projecte com a eina d'expressió artística

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pràctiques curatorials contemporànies: l'hegemonia del projecte com a eina d'expressió artística

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Peiró López, Juan Bautista es_ES
dc.contributor.author Faus Boscà, Irene es_ES
dc.date.accessioned 2018-02-07T09:27:13Z
dc.date.available 2018-02-07T09:27:13Z
dc.date.created 2017-09-21 es_ES
dc.date.issued 2018-02-07 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/97323
dc.description.abstract Pràctiques curatorials contemporànies: l'hegemonia del projecte com a eina d'expressió artística és el títol que dóna nom a un treball teòric d¿investigació entorn de la preponderància de la proposta artística curatorial que relega, fins a cert punt, el protagonisme de la personalitat del creador. Per a la realització de l¿anàlisi i estudi d¿aquesta realitat hem fet ús d¿una metodologia inductiva: a partir de la particularitat d¿una sèrie de casos sorgeixen una sèrie de conclusions que descobreix la generalització d¿una hipòtesi, l¿hegemonia projectual. Fins a arribar a la hipòtesi i l¿exposició dels tres casos concrets d¿estudi (Bloc II), el treball examina la naturalesa de la pràctica curatorial contemporània (Bloc I). I ho fa començant pel plantejament de la necessitat/inevitabilitat d¿un mediador entre ull i obra, continuant amb l¿estudi de la figura híbrida del comissari-artista / artista-comissari mitjançant un breu repàs històric entorn de l¿evolució del comissari d¿art (el rol del qual passa de mediador-seleccionador a creador-artista), per acabar tractant el paper de l¿exposició com a mètode. Els tres casos particulars estudiats són els següents: "Live In Your Head. When Attitudes Become Form" comissariada per Harald Szeemann el 1969; "Hotel Carlton Palace. Chambre 763" (1993), de Hans Ulrich Obrist; i, per últim, ens endinsem en l¿experimentació i el concepte expositiu més recent en l¿era 2.0., tractant un conjunt de projectes que permeten un millor enteniment de les noves propostes més recents. En total, una selecció pragmàtica que permet exemplificar de manera clara aquesta evolució cap a la realitat plantejada. es_ES
dc.description.abstract Contemporary curatorial practices: the hegemony of the project as a tool for artistic expression is the title that gives name to a theoretical investigation about the preponderance of the curatorial artistic proposal that relegates, to a certain extent, the protagonism of the creators' personality. The analysis of this reality has been done with an inductive methodology: from the particularity of a series of cases, arises a series of conclusions that discover the generalization of a hypothesis, the projectual hegemony. Until reaching the hypothesis and exposition of the three studied cases (Block II), the work examines the nature of contemporary curatorial practice (Block I). And it does so beginning by exposing the need / inevitability of a mediator between eye and work, continuing with the study of the hybrid figure of the commissioner-artist / artist-commissioner by means of a brief historical review of the evolution of the art curator (the role of which goes from mediator-selector to creator-artist), to end up treating the role of the exhibition as a method. The three individual cases studied are the following: "Live In Your Head. When Attitudes Become a Form" curated by Harald Szeemann in 1969; "Hotel Carlton Palace. Chambre 763" (1993), by Hans Ulrich Obrist; and lastly, we introduce ourselves in the most recent experimentation and expository concept in the 2.0 era, dealing with a set of projects that allow a better understanding of the most recent new proposals. A pragmatic selection that allows to clearly exemplify this evolution towards the presented reality. en_EN
dc.language Catalán
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Curatorial practices en_EN
dc.subject curator en_EN
dc.subject curatorial project en_EN
dc.subject art project en_EN
dc.subject exhibition en_EN
dc.subject mediator en_EN
dc.subject contemporary art en_EN
dc.subject exhibition. en_EN
dc.subject Pràctiques curatorials es_ES
dc.subject comissari es_ES
dc.subject curador es_ES
dc.subject projecte curatorial es_ES
dc.subject projecte artístic es_ES
dc.subject Szeemann es_ES
dc.subject Obrist es_ES
dc.subject web 2.0 es_ES
dc.subject exposició es_ES
dc.subject mediador es_ES
dc.subject art contemporani es_ES
dc.subject exposició. es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Producción Artística-Màster Universitari en Producció Artística es_ES
dc.title Pràctiques curatorials contemporànies: l'hegemonia del projecte com a eina d'expressió artística es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación Arte y Entorno - Centre d'Investigació Art i Entorn es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Faus Boscà, I. (2017). Pràctiques curatorials contemporànies: l'hegemonia del projecte com a eina d'expressió artística. http://hdl.handle.net/10251/97323 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\61657 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record