- -

Infants que escriuen sobre protagonistes (sàvies) de contes, infants que hi pensen

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Infants que escriuen sobre protagonistes (sàvies) de contes, infants que hi pensen

Show full item record

Santolària Òrrios, A. (2018). Infants que escriuen sobre protagonistes (sàvies) de contes, infants que hi pensen. Lenguaje y Textos. (47):83-94. doi:10.4995/lyt.2018.8595

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/105257

Files in this item

Item Metadata

Title: Infants que escriuen sobre protagonistes (sàvies) de contes, infants que hi pensen
Secondary Title: Children who write about wise female protagonists of tales, children who think
Author: Santolària Òrrios, Alícia
Issued date:
Abstract:
[EN] Within the proposed theme, this article has as its overall objective to provide a search that shows children’s texts of the third grade of Childhood Education and second-year-elementary-school students on traditional ...[+]


[CA] Dins del tema que es proposa, aquest article té com a objectiu global aportar una recerca que mostra textos d’infants de tercer d’Educació Infantil i segon d’Educació Primària sobre contes tradicionals protagonitzats ...[+]
Subjects: Alfabetització inicial , Seqüències didàctiques , Literatura tradicional , Initial literacy , Didactic sequences , Traditional literature
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Lenguaje y Textos. (issn: 1133-4770 )
DOI: 10.4995/lyt.2018.8595
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://doi.org/10.4995/lyt.2018.8595
Type: Artículo

References

AGUILAR, C. (2013). Género y formación crítica del profesorado: una tarea urgente y pendiente. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 78, 23-34.

ALKHATIB, M. (2012). La cohérence et la cohésiontextuelles: problème linguistique ou pédagogique? Didáctica. Lengua y Literatura, 24, 45-64.

BADIA, D., VILÀ, M. (1985). Jocs d'expressió oral i escrita. Barcelona: Eumo Editorial. [+]
AGUILAR, C. (2013). Género y formación crítica del profesorado: una tarea urgente y pendiente. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 78, 23-34.

ALKHATIB, M. (2012). La cohérence et la cohésiontextuelles: problème linguistique ou pédagogique? Didáctica. Lengua y Literatura, 24, 45-64.

BADIA, D., VILÀ, M. (1985). Jocs d'expressió oral i escrita. Barcelona: Eumo Editorial.

BAGHBAN, M. (1990). La adquisición precoz de la lectura y la escritura (de 0 a 3 años). Madrid: Visor.

BALLESTER, J. (2015). La formación lectora y literaria. Barcelona: Graó.

BRONCKART, J. P. (1999). L'enseignement des langues; pour une construction des capacités textuelles. En García, M. i altres (eds.). Ensenyament de llengües i plurilingüisme (pp. 17-26). Valencia: Universitat de València.

CAMPS, A. (1990). La gramàtica a l'escola bàsica entre els 5 i els 10 anys. Algunes reflexions i propostes. Barcelona: Barcanova.

CAMPS, A. (coord.) (2001). El aula com espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en didáctica de la lengua. Barcelona: Graó.

CASSANY, D. (2006). Rere les línies. Sobre l'escriptura contemporània. Barcelona: Empúries.

CUENCA, M. J. (2008). Gramàtica del text. Alzira: Bromera.

CUENCA, M. J. (2010). Gramática del texto. Madrid: Arco-libros.DOLZ, J. (1994). Seqüències didàctiques i ensenyament de la llengua: més enllà dels projectes de lectura i d'escriptura. Articles, 2, 21-34.

DOLZ, J., NOVERRAZ, M., SCHNEUWLY, B. (2001). Séquences didactiques pour l'oral et pourl ́écrit. Bruxelles: Editions de Boeck.

DOLZ, J., PASQUIER, A. (1993). Argumenter pour convaincre. Initiation aux textes argumentatifs; séquence didactique 6P. Cahiers du Service du français, 31. Genève: DIP.

DOLZ, J., ROSAT, M.C., SCHNEUWLY, B. (1991). Élaboration et évaluation de deux séquences didactiques relatives à trois types de textes. Le Français aujourd'hui, 93, 37-47.

FERREIRO, E., TEBEROSKY, A. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México: Siglo XXI.

FONS, M. (2016). Métodos de enseñanza de la lectura y la escritura. En Fons, M. y Palou, J. (coords.). Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil (pp. 211-222). Madrid: Síntesis.

GIL, R. (2016). La interación como fuente de aprendizaje. En Fons, M. y Palou, J. (coords.). Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil (pp. 29-40). Madrid: Síntesis.

IBARRA, N., BALLESTER, J. (2010). La educación literaria e intercultural en la construcción de la ciudadanía. Aula de Innovación Educativa, 197, 9-12

.MENDOZA, A. (2008). La renovación del canon escolar. La integración de la literatura infantil y juvenil en la formación literaria. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperat de http://www.biblioteca.org.ar/libros/134811.pdf el 30.04.2018.

OLTRA, M. A., PARDO, R. M. (2013). Las nuevas estructuras familiares y su presencia en la literatura infantil valenciana. En Cancelas y Ouviña, L. P., Jiménez Fernández, R., Romero Oliva, M. F., Sánchez Rodríguez, S. (coords.). Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el siglo XXI (Bloque III, cap. 39, pp. 1-9). Granada: GEU.

PRATS, M. (2016). Los primeros pasos de la educación literaria. En: Fons, M. y Palou, J. (coords.). Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil (pp. 53-64). Madrid: Síntesis.

READ, C. (1971). Pre-School Children's Knowledge of English Phonology. Harvard Educational Review, Vol. 41(1), 1-34. https://doi.org/10.17763/haer.41.1.91367v0h80051573

RIBERA, P. (2008). El repte d'ensenyar a escriure. Catarroja: Perifèric edicions.

RODARI, G. (1999). Grammatica della fantasia: introduzzione all'arte di inventare storie. Torino: Giulio Einaudi.

SÁNCHEZ ABCHI, V., SILVA, L., BORZONE, A. M. (2009). El empleo de los tiempos verbales en la re-narración. Un estudio de las producciones orales y escritas de niños pequeños. Boletín de Lingüística, 21(32), 95-117.

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, S. (2014). La alfabetización inicial en los últimos 25 años: de los métodos de lectura a las prácticas docentes para enseñar a leer y escribir. En Romero, M., Jiménez, R. (Coords.) Hacia una educación lingüística y literaria: Homenaje a los 25 años del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura (1987-2012). Cádiz: UCA.

SANTOLÀRIA, A. (2013). Blancaflor, la Dent d'or i Rosella: tres heroïnes en cerca d'un cànon escolar. En: Lluch, G. i altres (eds.). El relat: Literatura, lectura i escriptura, Quaderns de Filologia. Estudis literaris, 18, 171-189.

SANTOLÀRIA, A. (2015). Las otras protagonistas de la rondallística catalana: modelos para enseñar y adaptar. Revista de Lenguas y Literaturas catalana, gallega y vasca. Madrid: UNED Ediciones. Recuperat de (http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/15915 el 04.06.2017.

SANTOLÀRIA, A., RIBERA, P. (coords.) (2017). Escriure amb seqüències didàctiques. Materials docents. Recuperat de http://roderic.uv.es/handle/10550/58974 el 30.04.2017

SEPÚLVEDA, A. (2011). El aprendizaje inicial de la escritura de textos como (re) escritura. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. Recuperat de: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/80535/LASC_TESIS.pdf;jsessionid=9DB2AF0BCC314396F3245D1AD7D181F9.tdx2?sequence=1. El 04.06.2017.

TEALE, W.H., SULZBY, E. (1986). Emergent literacy: writing and reading. Ablex Pub. Corp., N.J.

TEBEROSKY, A. (1989). La escritura de textos narrativos. Infancia y aprendizaje, 46, 17-35. https://doi.org/10.1080/02103702.1989.10822233

TOLCHINSKY, L. (1998). De pensar narrativament a narrar pensativament. Articles, 16, 9-20.

TOLCHINSKY, L. (1992). Calidad narrativa y contexto escolar. Infancia y aprendizaje, 58, 83-105. https://doi.org/10.1080/02103702.1992.10822334

TORRES, C., PALOMO, E. (2016). «De objeto de salvación a heroínas de su propia historia. La evolución de las princesas en la literatura infantil actual». Didáctica. Lengua y Literatura, 28, 285-306.

VALRIU, C. (1998). Les rondalles i la literatura infantil. Articles, 16, 69-81

[-]

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record