- -

Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre.

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre.

Mostrar el registro completo del ítem

Chambó Campos, V. (2018). Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre. http://hdl.handle.net/10251/112415

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/112415

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre.
Autor:
Director(es): Marco Segura, Juan Bautista
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha acto/lectura:
2018-09-20
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] The following study of solutions is a proposal for arranging the urban section of Barranc dels Molins in La Font de la Figuera (Valencia) with the complete rehabilitation of the park, respecting and including the ...[+]


[CAT] L'estudi de solucions realitzat és una proposta de condicionament del tram urbà del barranc dels Molins en La Font de la Figuera (València) amb la rehabilitació completa del parc, respectant i integrant els elements ...[+]


[ES] El estudio de soluciones realizado es una propuesta del acondicionamiento del tramo urbano del Barranc dels Molins en La Font de la Figuera (Valencia) con la rehabilitación completa del parque, respetando y integrando ...[+]
Palabras clave: Solutions study , Hydraulic design , Constructive , Urban , Solution , Centre , Ravine , Track , Fast , Step , Canalization , La Font de la Figuera , Estudi de solucions , Disseny hidràulic , Constructiu , Urbanístic , Solució , Barranc , Molins , Ràpida , Canalització , Fuente la Higuera , Estudio de soluciones , Diseño hidráulico , Constructivo , Urbanístico , Solución , Centro , Barranco , Molinos , Canal , Rápida , Escalonada , Canalización
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Titulación: Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Localización


 

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem