- -

Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Marco Segura, Juan Bautista es_ES
dc.contributor.author Chambó Campos, Vicent es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.8855448860222168; north=38.80989774978371; name=Carrer Barranc, 14, 46630 La Font de la Figuera, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2018-11-13T18:13:01Z
dc.date.available 2018-11-13T18:13:01Z
dc.date.created 2018-09-20
dc.date.issued 2018-11-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/112415
dc.description.abstract [EN] The following study of solutions is a proposal for arranging the urban section of Barranc dels Molins in La Font de la Figuera (Valencia) with the complete rehabilitation of the park, respecting and including the natural and arquitectonic protected elements of the area. Due to the construction of the dual highway A-33 and the railway links in La Font de la Figuera, the flow of the Barranc dels Molins has been increased, so that because of this, the design of a solution has been made to canalize the flow in the urban area. The solution consists of an underground canalization which goes through the patrimonial value elements. Furthermore, in this study of solutions has been arranged an urban integration proposal with the environment and the most important patrimonial elements, in order to protect and enhance their natural and architectonic value. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'estudi de solucions realitzat és una proposta de condicionament del tram urbà del barranc dels Molins en La Font de la Figuera (València) amb la rehabilitació completa del parc, respectant i integrant els elements naturals i arquitectònics protegits de la zona en qüestió. Degut a la construcció de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera el cabal del Barranc dels Molins s'ha vist augmentat considerablement, per la cosa s'ha realitzat el disseny d'una solució per a canalitzar en el tram urbà els cabals aportats per aquest. La solució consta d'una canalització enterrada que travessa la zona dels elements amb valor patrimonial. A més, en aquest estudi de solucions es realitza una proposta urbanística per a la integració de l'obra amb l'entorn i els elements patrimonials importants en la zona de l'execució per tal de protegir-los i potenciar el seu valor natural i arquitectònic. es_ES
dc.description.abstract [ES] El estudio de soluciones realizado es una propuesta del acondicionamiento del tramo urbano del Barranc dels Molins en La Font de la Figuera (Valencia) con la rehabilitación completa del parque, respetando y integrando los elementos naturales y arquitectónicos protegidos de la zona en cuestión. Debido a la construcción de la autovía A-33 y los enlaces ferroviarios en La Font de la Figuera el caudal del Barranc dels Molins se ha visto aumentado considerablemente, por lo se ha realizado el diseño de una solución para canalizar en el tramo urbano, los caudales aportados por este. La solución consta de una canalización enterrada que atraviesa la zona de los elementos con valor patrimonial. Además, en este estudio de soluciones se realiza una propuesta urbanística para la integración de la obra con el entorno y los elementos patrimoniales importantes en la zona de la ejecución, para protegerlas y potenciar su valor natural y arquitectónico. es_ES
dc.format.extent 58 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Solutions study es_ES
dc.subject Hydraulic design es_ES
dc.subject Constructive es_ES
dc.subject Urban es_ES
dc.subject Solution es_ES
dc.subject Centre es_ES
dc.subject Ravine es_ES
dc.subject Track es_ES
dc.subject Fast es_ES
dc.subject Step es_ES
dc.subject Canalization es_ES
dc.subject La Font de la Figuera es_ES
dc.subject Estudi de solucions es_ES
dc.subject Disseny hidràulic es_ES
dc.subject Constructiu es_ES
dc.subject Urbanístic es_ES
dc.subject Solució es_ES
dc.subject Barranc es_ES
dc.subject Molins es_ES
dc.subject Ràpida es_ES
dc.subject Canalització es_ES
dc.subject Fuente la Higuera es_ES
dc.subject Estudio de soluciones es_ES
dc.subject Diseño hidráulico es_ES
dc.subject Constructivo es_ES
dc.subject Urbanístico es_ES
dc.subject Solución es_ES
dc.subject Centro es_ES
dc.subject Barranco es_ES
dc.subject Molinos es_ES
dc.subject Canal es_ES
dc.subject Rápida es_ES
dc.subject Escalonada es_ES
dc.subject Canalización es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient es_ES
dc.description.bibliographicCitation Chambó Campos, V. (2018). Estudi de solucions per al condicionament del tram urbà del Barranc dels Molins per als cabals aportats pel drenatge transversal de l'autovia A-33 i els enllaços ferroviaris en La Font de la Figuera (València). Disseny hidràulic i constructiu de la solució centre. http://hdl.handle.net/10251/112415 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record