- -

Grado de Madurez en la gestión de Proyectos de una empresa Constructora en Colombia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Grado de Madurez en la gestión de Proyectos de una empresa Constructora en Colombia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Vizcaino Ballester, José es_ES
dc.contributor.author Sánchez Castrillón, Gloria Isabel es_ES
dc.date.accessioned 2018-12-20T18:28:33Z
dc.date.available 2018-12-20T18:28:33Z
dc.date.created 2018-09-11
dc.date.issued 2018-12-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/114302
dc.description.abstract [EN] "The acceptance of project management as a profession indicates that the application of knowledge, processes, skills, tools, and techniques can have a significant impact on project success ( Project Management Istitute (PMI), 2013). This phrase reflects the interest of carrying out the present work, measuring the affinity and adoption of these processes and tools in a construction company in Colombia. For this reason, maturity models in project management are available, which provide a framework for evaluating and improving management practices, allowing companies to face the dynamism of their own activity, the trend of internationalization and global competition trough the improvement of its competitiveness, market participation, customer satisfaction, among others. The present work is developed according to one of the main maturity models, the OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model), which begins its cycle through the acquisition of knowledge in fundamental management concepts as well as in the construction company under study. Subsequently, the evaluation of the best management practices defined by the model is applied and supported by an implementation methodology that defines the approach, the population under study, data collection techniques and how the field work is carried out. In the final stage, the analysis of the results is carried out to define an improvement plan prioritizing the areas of action. The application of this model aims to raise awareness and encourage the organization to assess and enhance its management practices; through the training of its members, the adoption of recognized standards worldwide and exercising continuous evaluation. es_ES
dc.description.abstract [CA] "L'acceptació de l'adreça de projectes com a professió indica que l'aplicació de coneixements, processos, habilitats, eines i tècniques pot tenir un impacte considerable en l'èxit d'un projecte" ( Project Management Istitute (PMI), 2013). Aquesta frase reflecteix l'interès de realitzar el present treball de finalització de master, mesurant l'afinitat i adopció d'aquests processos i eines en una empresa constructora a Colombia. Per tal raó, es disposen dels models de maduresa en gestió de projectes, els quals proporcionen un marc per a avaluar i millorar les pràctiques de gestió, permetent que les empreses afronten el dinamisme de la seua pròpia activitat, la tendència d'internacionalització i competició global a través de la millora en la seua competitivitat, participació en el mercat, satisfacció del client, entre uns altres. El present treball es desenvolupa en funció d'un dels principals models de maduresa, el OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model), el qual inicia el seu cicle mitjançant l'adquisició de coneixement tant en conceptes fonamentals de gestió com de l'empresa constructora sota estudi. Posteriorment s'aplica l'avaluació de les millors pràctiques de gestió definides pel model i suportada per una metodologia d'implementació on es defineix l'enfocament, la població objecte d'estudi, les tècniques de recol·lecció de dades i com es realitza el treball de camp. En la seua etapa final es realitza l'anàlisi de resultats per a definir un pla de millores prioritzant les àrees d'actuació. Amb l'aplicació d'aquest model es pretén crear consciència i animar a l'organització a valorar i potenciar les seues pràctiques de gestió; mitjançant la capacitació dels seus integrants, l'adopció d'estàndards reconeguts a nivell mundial i exercint l'avaluació contínua. es_ES
dc.description.abstract [ES] "La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto" ( Project Management Istitute (PMI), 2013). Esta frase refleja el interés de realizar el presente trabajo de fin de master, midiendo la afinidad y adopción de estos procesos y herramientas en una empresa constructora en Colombia. Por tal razón, se disponen de los modelos de madurez en gestión de proyectos, los cuales proporcionan un marco para evaluar y mejorar las prácticas de gestión, permitiendo que las empresas afronten el dinamismo de su propia actividad, la tendencia de internacionalización y competición global a través de la mejora en su competitividad, participación en el mercado, satisfacción del cliente, entre otros. El presente trabajo se desarrolla en función de uno de los principales modelos de madurez, el OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model), el cual inicia su ciclo mediante la adquisición de conocimiento tanto en conceptos fundamentales de gestión como de la empresa constructora bajo estudio. Posteriormente se aplica la evaluación de las mejores prácticas de gestión definidas por el modelo y soportada por una metodología de implementación donde se define el enfoque, la población objeto de estudio, las técnicas de recolección de datos y como se realiza el trabajo de campo. En su etapa final se realiza el análisis de resultados para definir un plan de mejoras priorizando las áreas de actuación. Con la aplicación de este modelo se pretende concientizar y animar a la organización a valorar y potenciar sus prácticas de gestión; mediante la capacitación de sus integrantes, la adopción de estándares reconocidos a nivel mundial y ejerciendo la evaluación continua. es_ES
dc.format.extent 182 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Project es_ES
dc.subject Project Management es_ES
dc.subject Maturity Model es_ES
dc.subject Project Success es_ES
dc.subject Projecte es_ES
dc.subject Gestió de projectes es_ES
dc.subject Model de maduresa es_ES
dc.subject Èxit de projecte es_ES
dc.subject OPM3 es_ES
dc.subject Proyecto es_ES
dc.subject Gestión de proyectos es_ES
dc.subject Modelo de madurez es_ES
dc.subject Éxito del proyecto es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS DE INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Grado de Madurez en la gestión de Proyectos de una empresa Constructora en Colombia es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sánchez Castrillón, GI. (2018). Grado de Madurez en la gestión de Proyectos de una empresa Constructora en Colombia. http://hdl.handle.net/10251/114302 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record