- -

Anàlisi i creació d’un pla estratègic transmèdia per a l’empresa Yosvic-Espanya S.L., especialitzada en la importació i venda de cosmètics

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi i creació d’un pla estratègic transmèdia per a l’empresa Yosvic-Espanya S.L., especialitzada en la importació i venda de cosmètics

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Santandreu Mascarell, Cristina es_ES
dc.contributor.advisor Díez Somavilla, Rebeca es_ES
dc.contributor.author Martínez Morant, Elena es_ES
dc.date.accessioned 2021-10-20T08:36:09Z
dc.date.available 2021-10-20T08:36:09Z
dc.date.created 2021-09-20
dc.date.issued 2021-10-20 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/175051
dc.description.abstract [CA] Actualment, les persones disposen de diferents plataformes per a crear, consumir i compartir continguts utilitzant diferents formats i convertint-se en prosumidors. D’aquesta manera, els usuaris componen una part fonamental del procés de decisió d’altres consumidors i la seua percepció sobre una determinada empresa o marca. A diferència dels mètodes publicitaris tradicionals, els quals consisteixen a explicar els beneficis dels productes, el màrqueting ha evolucionat posant més èmfasi a l’experiència d’usuari, aportant valor i generant confiança. Així que, les empreses han d’adaptar la seua estratègia de comunicació a les necessitats dels consumidors. L’empresa valenciana Yosvic-Espanya S.L. està dedicada a la importació de productes cosmètics i a la seua posterior venda. Per tant, es proposa dissenyar i redactar un pla estratègic transmèdia amb l’objectiu principal de fidelitzar a la seua audiència creant una comunitat en línia i generant una major conversió de venda. Es pretén seguir una metodologia basada en la investigació i l'anàlisi del pla de comunicació actual de l’empresa, com de la seua competència per tal de realitzar un estudi i identificar les seues carències en l’àmbit de la comunicació digital. es_ES
dc.description.abstract [ES] Actualment, les persones disposen de diferents plataformes per a crear, consumir i compartir continguts utilitzant diferents formats i convertint-se en prosumidors. D¿aquesta manera, els usuaris componen una part fonamental del procés de decisió d¿altres consumidors i la seua percepció sobre una determinada empresa o marca. A diferència dels mètodes publicitaris tradicionals, els quals consisteixen a explicar els beneficis dels productes, el màrqueting ha evolucionat posant més èmfasi a l¿experiència d¿usuari, aportant valor i generant confiança. Així que, les empreses han d¿adaptar la seua estratègia de comunicació a les necessitats dels consumidors. L¿empresa valenciana Yosvic-Espanya S.L. està dedicada a la importació de productes cosmètics i a la seua posterior venda. Per tant, es proposa dissenyar i redactar un pla estratègic transmèdia amb l¿objectiu principal de fidelitzar a la seua audiència creant una comunitat en línia i generant una major conversió de venda. Es pretén seguir una metodologia basada en la investigació i l'anàlisi del pla de comunicació actual de l¿empresa, com de la seua competència per tal de realitzar un estudi i identificar les seues carències en l¿àmbit de la comunicació digital. es_ES
dc.description.abstract [EN] Nowadays, people have different platforms at their disposal to create, consume and share contents using different formats and becoming prosumers. Thus, users are a fundamental part of the process and make up a fundamental part of the decision-making process of other consumers and their perception of a certain company or brand. In contrast to traditional advertising methods, which consist of explaining the benefits of a company or brand to the consumer, marketing has evolved by placing more emphasis on the experience of the customer, providing value and generating trust. Therefore, companies have to adapt their communication strategy to the needs of consumers. The Valencian company Yosvic-España S.L. is dedicated to the import of cosmetic products and their subsequent sale. Therefore, this project proposes to design and draw up a strategic plan with the main aim of building loyalty among its audience by creating an online community and generating a greater conversion of sales. It is intended to follow a methodology based on research and analysis of the company's current communication plan, as well as its competitors strategies, in order to carry out a study and identify the company's misses in the field of digital communication. es_ES
dc.format.extent 90 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Estratègia transmedia es_ES
dc.subject Social media es_ES
dc.subject Màrqueting digital es_ES
dc.subject Transmedia strategy es_ES
dc.subject Digital marketing es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Comunicación Transmedia-Màster Universitari en Comunicació Transmèdia es_ES
dc.title Anàlisi i creació d’un pla estratègic transmèdia per a l’empresa Yosvic-Espanya S.L., especialitzada en la importació i venda de cosmètics es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Morant, E. (2021). Anàlisi i creació d’un pla estratègic transmèdia per a l’empresa Yosvic-Espanya S.L., especialitzada en la importació i venda de cosmètics. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/175051 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\143550 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record