- -

Aplicación de extractos de granada para el control de podredumbres en poscosecha de frutos cítricos

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicación de extractos de granada para el control de podredumbres en poscosecha de frutos cítricos

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Palou Vall, Lluís es_ES
dc.contributor.advisor Cháfer Nácher, María Teresa es_ES
dc.contributor.author Taberner Roselló, Verónica es_ES
dc.date.accessioned 2013-04-17T09:49:45Z
dc.date.available 2013-04-17T09:49:45Z
dc.date.created 2011
dc.date.issued 2013-04-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/27962
dc.description.abstract [CA] Les podridures verda i blava, causades respectivament pels fongs Penicillium digitatum (Pers.: Fr.) Sacc. i Penicillium italicum Wehmer són una de les principals causes de pèrdues econòmiques en postcollita de cítrics. Per al control d'aquests patògens, actualment s'empren fungicides químics de síntesi, com l¿ ortofenilfenol, l¿ imazalil o el tiabendazol. No obstant això, els riscos que pot generar sobre la salut humana o el medi ambient l'acumulació d'aquestes substàncies, han derivat en la necessitat de desenvolupar estratègies de control alternatives no contaminants, entre les quals hi ha l'aplicació d'extractes vegetals naturals. S'ha demostrat que la magrana (Punica granatum L.) té, entre altres propietats, activitat antioxidant i antimicrobiana, el que es relaciona amb l'elevat contingut en polifenols presents principalment al pericarpi del fruit. En aquest estudi s'avalua l'aplicació de diferents extractes de pell de magrana per controlar les podridures verda i blava en postcollita de cítrics. En primer lloc es van realitzar assajos d'avaluació primària de la capacitat de control ("screening" in vivo), aplicant extractes i combinacions sobre cítrics inoculats amb P. digitatum i es van seleccionar els tractaments més efectius (reducció d'incidència superior al 80%), que posteriorment es van assajar de forma secundària mitjançant banys a menuda escala en fruita inoculada amb P. digitatum i P. Italicum. L'aplicació mitjançant banys sobre fruita inoculada d'extractes obtinguts amb aigua, metanol, acetona o les seues combinacions va reduir significativament la incidència de les malalties respecte al control en un 30-68%. es_ES
dc.description.abstract [EN] Green and blue moulds, caused respectively by Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc. and Penicillium italicum Wehmer are major causes of economic losses after harvest of citrus fruit. To control these pathogens, synthetic chemical fungicides as orthophenyl phenol, imazalil or thiabendazole are currently used. However, the risks to human health or the environment, associated to the accumulation of these substances, have led to an increasing need to develop non-polluting alternative control strategies, such as the application of natural plant extracts. It has been shown that pomegranate (Punica granatum L.) fruit has, among other properties, antioxidant and antimicrobial activities that are related to its high content of polyphenols mainly present in the pericarp. This study evaluates the application of different extracts of pomegranate rind to control citrus postharvest green and blue moulds. First, preliminary evaluation of the control ability ("screening" in vivo) was carried out by applying extracts and combinations on citrus inoculated with P. digitatum. The most effective treatments (reduction of incidence higher than 80%) were selected and subsequently secondarily tested in small-scale dip trials with fruit inoculated with P. digitatum and P. italicum. The dip application of extracts obtained with water, methanol, acetone or several combinations significantly reduced the disease incidence with respect to control fruit by 30-68%. es_ES
dc.description.abstract [ES] Las podredumbres verde y azul, causadas respectivamente por los hongos Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc. y Penicillium italicum Wehmer son una de las principales causas de pérdidas económicas en poscosecha de cítricos. Para el control de estos patógenos, actualmente se emplean fungicidas químicos de síntesis, como el ortofenil fenol, el imazalil o el tiabendazol. Sin embargo, los riesgos que puede generar sobre la salud humana o el medio ambiente el acúmulo de estas sustancias, han derivado en la necesidad de desarrollar estrategias de control alternativas no contaminantes, entre las que se encuentra la aplicación de extractos vegetales naturales. Se ha demostrado que la granada (Punica granatum L.) posee, entre otras propiedades, actividad antioxidante y antimicrobiana, lo que se relaciona con el elevado contenido en polifenoles presentes principalmente en el pericarpio del fruto. En este estudio se evalúa la aplicación de distintos extractos de piel de granada para controlar las podredumbres verde y azul en poscosecha de cítricos. En primer lugar se realizaron ensayos de evaluación primaria de la capacidad de control (¿screening¿ in vivo), aplicando extractos y combinaciones sobre cítricos inoculados con P. digitatum y se seleccionaron los tratamientos más efectivos (reducción de incidencia superior al 80%), que posteriormente se ensayaron de forma secundaria mediante baños a pequeña escala en fruta inoculada con P. digitatum y P. Italicum. La aplicación mediante baños sobre fruta inoculada de extractos obtenidos con agua, metanol, acetona o sus combinaciones redujo significativamente la incidencia de las enfermedades respecto al control en un 30-68%. es_ES
dc.format.extent 20 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Granada es_ES
dc.subject Punica Granatum es_ES
dc.subject Extractos naturales es_ES
dc.subject Cítricos es_ES
dc.subject Podredumbre es_ES
dc.subject Poscosecha es_ES
dc.subject Actividad antifúgica es_ES
dc.subject Control alternativo es_ES
dc.subject Penicillium digitatum es_ES
dc.subject Penicillum italicum es_ES
dc.subject Pomegranate es_ES
dc.subject Natural extracts es_ES
dc.subject Citrus es_ES
dc.subject Mould es_ES
dc.subject Postharvest es_ES
dc.subject Antifungal activity es_ES
dc.subject Alternative control es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Gestión y Seguridad Alimentaria-Màster Universitari en Gestió y Seguretat Alimentària es_ES
dc.title Aplicación de extractos de granada para el control de podredumbres en poscosecha de frutos cítricos es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Taberner Roselló, V. (2011). Aplicación de extractos de granada para el control de podredumbres en poscosecha de frutos cítricos. http://hdl.handle.net/10251/27962. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record