- -

Análisis de conflictos entre ciclistas y vehículos en glorietas de carreteras convencionales. Propuesta de mejoras y rediseño de glorieta en CV-500 entre P.K. 21+000 y 22+000, provincia de Valencia.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis de conflictos entre ciclistas y vehículos en glorietas de carreteras convencionales. Propuesta de mejoras y rediseño de glorieta en CV-500 entre P.K. 21+000 y 22+000, provincia de Valencia.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Camacho Torregrosa, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.advisor Pérez Zuriaga, Ana María es_ES
dc.contributor.author Rambla Cerdà, Nerea es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-25T14:12:19Z
dc.date.available 2017-10-25T14:12:19Z
dc.date.created 2017-09-13
dc.date.issued 2017-10-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/90023
dc.description.abstract [EN] Cycling in two-lane roads has increased creating a road safety problem that caused, in 2014, 54 deaths, a figure that does not decrease, unlike the drivers of motor vehicles. On inter-urban roads, the absence of infrastructure or protection elements and the speed difference with the vehicles cause severe accidents. Therefore, it is vital to investigate and analyse the interaction of the most vulnerable users, cyclists, and vehicles. The master's thesis aims to analyse parameters that can influence on the conflicts produced in roundabouts found in two-lane roads, inter-urban or peri-urban roads, with the objective of studying the typology and the risk exposure of vulnerable users. It is developed in collaboration with Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras (GIIC) and within the project "Mejora de la seguridad y operación de carreteras convencionales con ciclistas" (Bike2lane). For the development of this research, a total of 36 roundabouts have been analysed and inventoried, of which 11 have been studied with in situ recordings. It has been necessary to establish a naturalistic methodology and a well-studied post processing of the data in the university department, in order to obtain the necessary information to analyse and characterize the behaviour of cyclists and drivers on conventional roads. The results obtained should be considered as the conclusion of a preliminary analysis, since there are other parameters, like the design of roundabouts, cyclists' traffic configurations, the environment, the human factor or the road education that could influence in the example that is analysed. They have not been considered in some cases for not having this information. Likewise, the analysis of conflicts between cyclists and vehicles, their typology and motivation is a departure information of great interest without data and that would allow to improve the analysis of the accident rate and this research. Finally, it is necessary to recognize certain limitations in the development of the investigation, some of them should be study in depth in the future recognizing in that way, new lines of research and the need to study a greater number of roundabouts of different typologies. All the results obtained and their derived conclusions will allow the elaboration of recommendations and design criteria, to improve the road safety in the roundabouts and their surroundings. es_ES
dc.description.abstract [CAT] El ciclisme en carreteres convencionals s'ha incrementat, suposant un problema de seguretat vial que va causar, en 2014, 54 morts, xifra que no disminueix, a diferència dels conductors de vehicles a motor. En carreteres interurbanes, l'absència d'infraestructura o elements de protecció i la diferència de velocitat amb els vehicles ocasionen accidents de gravetat. Per això, resulta molt necessari investigar i analitzar la interacció dels usuaris més vulnerables, els ciclistes, i els vehicles. El Treball Final de Màster persegueix analitzar paràmetres que poden influir en els conflictes produïts en glorietes que es troben en carreteres convencionals, interurbanes o periurbanes, amb la finalitat d'estudiar la tipologia i l'exposició al risc dels usuaris vulnerables. Es desenvolupa en col·laboració amb el Grup de Recerca en Enginyeria de Carreteres (GIIC) i dins del projecte ¿Millora de la seguretat i operació de carreteres convencionals amb ciclistes¿ (Bike2lane). Per al desenvolupament d'aquesta investigació s'han analitzat i inventariat un total de 36 glorietes, de les quals s'han estudiat 11, mitjançant enregistraments in situ. Ha sigut necessari establir una metodologia naturalística i un post processament ben estudiat de les dades, per a obtenir la informació necessària per a analitzar i caracteritzar els comportaments dels ciclistes i conductors en carreteres convencionals, en el departament de la universitat. Els resultats obtinguts han de considerar-se com la conclusió d'un anàlisi preliminar, ja que existeixen altres paràmetres, tant del disseny de les glorietes com de les configuracions de circulació dels ciclistes, l'entorn, el factor humà o l'educació vial que podrien tenir influència en el fet que s'analitza, i no s'han considerat, en alguns casos per no disposar d'aquesta informació. Així mateix, l'anàlisi de conflictes entre ciclistes i vehicles, la seua tipologia i motivació és una informació de partida de gran interès de la qual no es tenen dades i que permetria millorar l'anàlisi d'accidentalitat, i en particular el d'aquesta recerca. Finalment, és necessari reconèixer certes limitacions en el desenvolupament de la mateixa, en les quals s'hauria d'aprofundir en el futur obrint així noves línies de recerca i la necessitat d'estudiar una major quantitat de glorietes de diferents tipologies. Tots els resultats obtinguts i les seues conclusions derivades permetran l'elaboració de recomanacions i criteris de disseny, per a millorar la seguretat vial en les glorietes i els seus voltants. es_ES
dc.description.abstract [ES] El ciclismo en carreteras convencionales ha aumentado, suponiendo un problema de seguridad vial que causó, en 2014, 54 muertos, cifra que no disminuye, a diferencia de los conductores de vehículos a motor. En carreteras interurbanas, la ausencia de infraestructura o elementos de protección y la diferencia de velocidad con los vehículos ocasionan accidentes de alta gravedad. Es por ello, que resulta de vital importancia investigar y analizar la interacción de los usuarios más vulnerables, los ciclistas, y los vehículos. El Trabajo Final de Máster persigue analizar parámetros que pueden influir en los conflictos producidos en glorietas que se encuentran en carreteras convencionales, interurbanas o periurbanas, con el fin de estudiar la tipología y la exposición al riesgo de los usuarios vulnerables. Se desarrolla en colaboración con el Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras (GIIC) y dentro del proyecto ¿Mejora de la seguridad y operación de carreteras convencionales con ciclistas¿ (Bike2lane). Para el desarrollo de esta investigación se han analizado e inventariado un total de 36 glorietas, de las cuales se han estudiado 11, mediante grabaciones in situ. Ha sido necesario establecer una metodología naturalística y un post procesamiento bien estudiado de los datos, para obtener la información necesaria para analizar y caracterizar los comportamientos de ciclistas y conductores en carreteras convencionales, en el departamento de la universidad. Los resultados obtenidos deben considerarse como la conclusión de un análisis preliminar, dado que existen otros parámetros, tanto del diseño de las glorietas como de las configuraciones de circulación de los ciclistas, el entorno, el factor humano o la educación vial que podrían tener influencia en el hecho que se analiza, y no se han considerado, en algunos casos por no disponer de esta información. Asimismo, el análisis de conflictos entre ciclistas y vehículos, su tipología y motivación es una información de partida de gran interés de la que no se tienen datos y que permitiría mejorar el análisis de accidentalidad, y en particular el de esta investigación. Finalmente, es necesario reconocer ciertas limitaciones en el desarrollo de la misma, en las cuales se debería profundizar en el futuro reconociendo así nuevas líneas de investigación y la necesidad de estudiar una mayor cantidad de glorietas de diferentes tipologías. Todos los resultados obtenidos y sus conclusiones derivadas permitirán la elaboración de recomendaciones y criterios de diseño, para mejorar la seguridad vial en las glorietas y sus alrededores. es_ES
dc.format.extent 387 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Two-lane road es_ES
dc.subject Vulnerable road user es_ES
dc.subject Cyclist es_ES
dc.subject Interaction es_ES
dc.subject Road safety es_ES
dc.subject Conflicts es_ES
dc.subject Road traffic offence es_ES
dc.subject Risk perception es_ES
dc.subject Usuaris vulnerables es_ES
dc.subject Ciclistes es_ES
dc.subject Interacció es_ES
dc.subject Seguretat vial es_ES
dc.subject onflictes es_ES
dc.subject Infraccions es_ES
dc.subject Percepció del risc es_ES
dc.subject Carretera convencional es_ES
dc.subject Usuarios vulnerables es_ES
dc.subject Ciclistas es_ES
dc.subject Interacción es_ES
dc.subject Seguridad vial es_ES
dc.subject Conflictos es_ES
dc.subject Infracciones es_ES
dc.subject Percepción del riesgo es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Análisis de conflictos entre ciclistas y vehículos en glorietas de carreteras convencionales. Propuesta de mejoras y rediseño de glorieta en CV-500 entre P.K. 21+000 y 22+000, provincia de Valencia. es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Rambla Cerdà, N. (2017). Análisis de conflictos entre ciclistas y vehículos en glorietas de carreteras convencionales. Propuesta de mejoras y rediseño de glorieta en CV-500 entre P.K. 21+000 y 22+000, provincia de Valencia. http://hdl.handle.net/10251/90023 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record